درباره کتابخانه

سمعى ـ بصرى

از گسترده ترین عوامل اطلاع رسانی، ابزارهاى شنیدارى و مهم‏تر از آن دیدارى است. به این ترتیب واحد سمعى و بصری کتابخانه ، سعى دارد تا علاقه‏مندان و مراجعان محترم به بهترین شکل بتوانند از نوارهاى ویدئویى و کاست‌هاى صوتى، لوح‌‌های فشرده گوناگون و داده‌های دیجیتالی مختلف استفاده کنند. به علت اولویت منابع نوشتارى، این بخش فعالیت کمتری دارد ولی امید است بتوانیم در آینده نزدیک این قسمت را بیشتر فعال سازیم.