اخبار

نشست علمی جایگاه امام علی علیه السلام در اندیشه و تاریخ مسلمانان/هارتفورد، امریکا

Imam ‘Ali: His Place in Muslim Thought and History

Imam 'Ali His Place in Muslim Thought and History

نشست یک روزه علمی جایگاه امام علی علیه السلام در اندیشه و تاریخ مسلمانان در هارتفورد برگزار شد.

این نشست با حضور بیش از ۳۵۰ نفر در تاریخ ۱۷ اکتبر، ۲۰۰۹ ، با حمایت انجمن جعفریه هارتفورد ایالت کانتیکات و مدرسه دینی هارتفورد در هتل شرایتون  هارتفورد ، سی تی برگزار شد.


فهرست سخنرانان به این شرح است:

The Complete Nahj al-Balaghah ………………….Sayyid Sadiq Musawi
Imam `Ali and divine Authority (Walayah),….Prof. Maria Dekake
Imam `Ali and Rational Wisdom (ta`aqqul),…Prof Bahar Bastani (MD)
Imam `Ali and Social Justice,……………………..Mrs. Najah Bazzy
Imam `Ali in Sunni Muslim Tradition,………….Prof. Yahya Michot
Imam `Ali and Muslim Unity,……………………..Prof. Mahmoud Ayoub
Imam `Ali in Isma`ili Tradition,………………….Prof. Sumayya Hamdani
Imam `Ali and the principle of Justice,…………Dr.Ammar Naqshwani
Imam `Ali and Divine knowledge (`Irfan),…….Dr. Abdulkarim Soroush

برنامه نشست / گزارش نشست