کتاب هفته, کتابخانه

دلالت دولت: آیین نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر

تازه‌ترین کتاب درباره نامه امیرمؤمنان به مالک اشتر کتاب  “دلالت دولت: آیین نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشترB_delalat” است. این کتاب با ۷۴۰ صفحه به شکلی نو در قالب یکصد و ده آیین به شرح و تبیین فرمایشات امیرمؤمنان می‌پردازد.

در واقع این کتاب آخرین شرحی است که پس از نزدیک به ۵۶ شرح موجود نگاشته شده است. فهرستی از این شروح در دیباچهکتاب آمده است.

مؤلف: دلشاد تهراني، مصطفي
انتشارات: تهران: دريا
سال انتشار: چاپ اول، 1388